ཝུའུ་ཅིན་ཤང་གིས་རྡོ་ཐའི་ཐོན་ལས་ལགོང་སྤེལ་གཏོང་བར་ཤུགས་བསྣན་པ།

རྩོམ་པ་པོ།   དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མས་པར་བླངས།  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2013-07-02   རྩོམ་ཁུངས།   


ཝུའུ་ཅིན་ཤང་གིས་ཐོན་ལས་སྒྲིག་གཞི་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་།རྡོ་ཐའི་ཐོན་ལས་ལགོང་སྤེལ་གཏོང་བར་ཤུགས་བསྣན་ནས།མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕནབཏོད་པ།