ཡོན་ཡང་གི་སྐས་དབྱིབས་ཞིང་ས།

རྩོམ་པ་པོ།   མི་གསལ །   ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2013-04-13   རྩོམ་ཁུངས།   


ཡོན་ཡང་རྫོང་གི་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཧ་ཉི་མི་རིགས་ཀྱིས་གནས་འདིའི་རི་བོ་དག་སྣུམ་ཚོན་གྱི་རི་མོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པས། འགྲུལ་བཞུད་པ་མང་པོས་འཁྲེང་སེམས་ཀྱི་ཕྱི་མིག་གནས་འདི་རུ་ལུས་ཡོད།