སེམས་ཀྱི་ཉི་རྫོང་གི་སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་ལྗོངས་ཁུལ།

རྩོམ་པ་པོ།   མེད །   ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2013-03-29   རྩོམ་ཁུངས།   


   སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་སྟག་མཆོང་གྲོག་རོང་གྲོང་རྡལ་དུ་ཡོད་ལ།རྫོང་མཁར་ནས་དེའི་བར་ལ་སྤྱི་ལེ་ 105 ཡོད།ཧ་པ་གངས་རི་དང་ཡུས་ལུང་གངས་རི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད།དེ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་གྲོག་རོང་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།