ཆུ་དཀར་ཆུ་ནག

རྩོམ་པ་པོ།   མེད །  ཡིག་བསྒྱུར།       དུས་ཚོད།   2013-03-29   རྩོམ་ཁུངས།   


        ཆུ་དཀར་ཆུ་ནག་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་སན་པ་ཤང་དུ་ཆགས་ཡོད། རྫོང་མཁར་དང་དེའི་བར་ལ་སྤྱི་ལེ་ 101 ཡོད།དེ་ནི་ཐན་སྐྱུར་ཆིན་ཀའེ་འདྲེས་པའི་ཆུ་ཕྲན་དལ་གྱིས་བཞུར་དུས་ཉི་འོད་ཀྱིས་འཕྲོས་པའི་འོག  འདྲེས་སྦྱོར་གྱི་འགྱུར་འབྱུང་བྱུང་ནས།མདོག་དཀར་པོའི་དིམ་དངོས་མུ་མཐུད་དུ་སའི་ངོས་སུ་ཆགས་ནས་གྲུབ་པའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་རེད།